I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako – „RODO”),  informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem: ksb@adwent.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu dostarczenia oraz przeprowadzenia wybranego kursu biblijnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • w celu założenia konta użytkownika Kursu Biblijnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którymi są:
 • umożliwienie nawiązania kontaktu z redakcją;
 • prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy usług.

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:

 • osoby zajmujące się dystrybucją Kursów Biblijnych;
 • podmioty trzecie, np. dostawcy odpowiedzialni za dostarczenie infrastruktury informatycznej (hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma zarządzająca siecią komputerową)

Czas przechowywania danych osobowych:

Twoje dane będą przechowywane do 3 lat od momentu zaprzestania korzystania z naszych kursów, lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Uprawnienia, które Ci przysługują:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 
 4. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 5. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 7. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 8. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 9. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 10. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 11. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 12. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 13. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 14. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 15. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym    momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dostarczenia Ci Kursów Biblijnych.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie podlegają profilowaniu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej Szkole, prosimy o kontakt z nami.

II. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.